CBB PARTNER INSIKTER

Vi ger ett heltäckande och kostnadseffektiv stöd

Vi fokuserar på vad som levereras och inte på antalet nedlagda timmar

Vårt koncept är att erbjuda tjänster inom kompensation och förmåner (C&B) där vi levererar allt från enskilda delar och aktiviteter till helhetslösningar. Syftet är att kunna avlasta HR avdelningen/företaget löpande över tid eller för enstaka tillfällen och projekt.

När ett företag anlitar oss är tanken att ni som kund köper en tjänst med en bestämd leverans istället för inköp av konsulttimmar. Detta betyder att ni inte behöver anställa en egen resurs eller ta in en konsult - ni löser helt enkelt ert behov på samma sätt som när företaget köper in andra varor, tjänster och produkter.

Vårt upplägg ger er flera fördelar:

-Ni slipper rekryteringsprocessen och administrationen med att ta in en egen resurs eller konsult.

-Ni behöver inte tänka på att ordna med arbetsplats, anskaffning av IT utrustning eller e-post. Vår metodik gör det möjligt att lösa det mesta på distans och kommunikationen sker på ett säkert sätt genom vår kundportal.

-Det påverkar inte numerären anställda på företaget och det medför heller inget personalansvar i och med att ni köper in en tjänst.

-Leveransen är ej personberoende vilket minskar sårbarheten, istället får ni tillgång till hela den samlade kompetensen hos oss inom C&B och HR/IT.

-Ni får stöd när behov finns. Ni anlitar oss bara för den tid som ni behöver vår hjälp, det kan handla om enstaka tillfällen till att ni skriver avtal med oss som tryggar att ni får regelbundet stöd.

-Ni får tillgång till effektiva HR/IT system utan att ni behöver genomgå krångliga tids- och kostnadsbetungande IT projekt.

Vår verksamhet bygger på fem grunder

Vi har identifierat fem områden som vi anser är särskilt viktiga att ha på plats för att på ett effektivt och framgångsrikt sätt driva C&B processer och aktiviteter. Det handlar då om:

Teknologi - i form av IT-system för att effektivisera och kvalitetssäkra processer. (Vi har ett eget IT-team som utvecklar och driftar våra system)

Metodik - såsom policys, riktlinjer och vägledningar för att säkra att C&B frågor hanteras i enlighet med företagets ambitioner

Information – genom att löpande kommunicera till chefer och medarbetare om C&B relaterade ämnen

Träning - det vill säga utbildning av chefer och medarbetare i C&B frågor

Support - det vill säga tillgång till operativt stöd för att driva C&B arbetet

Vi har kompetens och resurser för att kunna leverera inom samtliga dessa delar, vilket för er som kund är till stor fördel eftersom ni enbart behöver arbeta med en part.

Förenkla, effektivisera och spara pengar genom våra arbetspaket

Två C&B områden som vi av erfarenhet vet är tidskrävande är den årliga lönerevisionen och lönekartläggningen. Vi har genom åren sett hur företag arbetar med lönerevisioner och lönekartläggningar och fått ett gediget kunnande om både det som skiljer och är gemensamt mellan företag i uppläggen av processerna. Dessa insikter har gjort att vi har kunnat utveckla en plattform som tar hänsyn till såväl företagsspecifika krav som standardiserade delar i processerna. Med detta som utgångspunkt har vi utvecklat system och metoder som är både tids- och kostnadseffektiva för våra kunder och som resulterat i våra fördefinierade arbetspaket för lönerevision och lönekartläggning. Genom arbetspaketen blir innehållet konkret och det är enkelt för dig att överblicka vad som du kan förvänta dig av tjänsten.

Paketen är indelade i tre nivåer vilka är lilla- , mellan- och stora paketet, beroende på vilket ditt behov är. I mellan- och stora paketet ingår även en licens för vårt systemstöd, så du behöver inte införskaffa något eget HR/IT system.

Arbetspaketen är exempel på C&B tjänster vi erbjuder. Ni kan läsa mer om hela vårt utbud av tjänster i vår tjänstekarta.

Möt det växande behovet av digitaliserade HR tjänster

Digitaliseringen inom HR är på framryckning och vi kan bistå med HR/IT kompetens inom projektledning, inköp, implementering och även utveckling av företagsanpassade HR-system. Dels utvecklar vi egna HR system, dels bistår vi kunder i HR digitaliseringsuppdrag.

För att möta den ökade efterfrågan av digitaliseringstjänster har vi egna IT resurser som bygger, utvecklar och driftar våra system. Med ett eget IT-team har vi stor frihet att tillsammans med våra kunder ta fram anpassade och kostnadseffektiva systemlösningar.

Vi har varit involverade i flera digitaliseringsprojekt inom HR, innefattande bl.a. införande av HR service center och implementering av HR/IT plattformar. Vi har arbetat för välkända företag och koncerner och är väl medvetna om de utmaningar som finns inom digitaliseringsområdet.

Kommunicera snabbt och säkert med era medarbetare och chefer

Genom vår kunskapsdatabas HRbase kan du snabbt få ut HR-information till chefer och medarbetare, som de behöver i sitt arbete och sin anställning. Det är mycket enkelt att skapa och publicera information. Vi kan även tillhandahålla förslag på kategorier, artiklar, formulär och en grundstruktur för er HRbase. I HRbase finns även tillgång till ett ärendehanteringsverktyg, vilket betyder att frågor från chefer och medarbetare kan hanteras inom systemet och det är enkelt att tilldela ansvaret för enskilda artiklar på grupp- eller individnivå. Detta är också bra ur ett GDPR perspektiv då frågeställningar från anställda inte behöver gå via e-post. Har ni t ex ett HR center kan ni koppla samman HRbase med ert HR center och på så vis får ni en mycket effektiv och säker kommunikationskanal inom HR. 

Om ni upplever att det är svårt att hinna med att svara på inkommande HR frågor från chefer och medarbetare, kan vi fungera som en HR helpdesk för er, där vi som första instans tar emot och hanterar sökuppdrag från chefer och medarbetare som kommer genom HRbase.

Vårt arbete med dataskyddsförordningen GDPR

Vi är vana vid att arbeta med känslig persondata och det är av högsta prioritet för oss att skydda datan i våra system och tjänster och att våra leveranser uppfyller kraven i enlighet med GDPR. Ett exempel på detta är att kunder hos oss får tillgång till vår kundportal. Kundportalen är ett slutet system där kunden får ett eget konto för att kunna ladda upp dokument och filer till oss på ett säkert sätt. Kundportalen är vår gemensamma arbetsyta där informationsöverförande sker mellan kunden och oss på CBBP, dvs inga filer eller information av känslig karaktär skickas via e-post.

Samma gäller för våra HR system, även dessa är slutna system och ingen information skickas utanför systemet. Detta är t.ex viktigt att tänka på i arbetet med lönerevisioner och lönekartläggning att den data som bearbetas och hanteras görs på ett GDPR säkert sätt.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet

Ni tar kontakt med oss genom att skicka ett meddelande här på hemsidan info@cbbpartner.se eller via telefon

08-545 848 40. Därefter tar vi kontakt med er för en kostnadsfri genomgång av ert behov och hur vi kan stötta er.