VÅRA TJÄNSTER

Vi kan stödja och avlasta din HR avdelningen inom C&B området. Det kan gälla för såväl engångsuppdrag och projekt som att vi hjälper er med hela C&B processer, löpande över tid. Vårt erbjudande innehåller de årligt återkommande C&B processerna, som vi av erfarenhet vet är tidskrävande för HR att genomföra. Nedan presenteras vår tjänstekarta, varje tjänst anpassas till kundens specifika behov.

VÅR TJÄNSTEKARTA

Rådgivning och stöd inom Compensation och Benefits

LÖNEREVISION

Vi erbjuder hjälp med ett effektivt och smidigt genomförande av lönerevisionen.

Vi bistår med operativt stöd under hela lönerevisionsprocessen, från förberedelser till löpande support och efterarbete. Vi kan upprätta kommunikationsmaterial, lönebestämmelser och genomföra träning av HR och chefer i lönerevisionsarbetet. Genom att samarbeta med oss får ni en lönerevision som följer era lönebestämmelser och prioriteringar, ger kontroll och överblick av löneutfallet och säkrar godkännandet av de nya lönerna.

Ni kan även använda vårt lönerevisionsverktyg (YW24), för att ytterligare effektivisera lönerevisionsprocessen, och säkra att processen uppfyller kraven enligt GDPR.

LÄS MER OM HUR DET FUNKAR

BONUSHANTERING

Om ni har ett bonusprogram kan vi ta hand om hanteringen av beräkning och kommunikation kring bonusutfallet.

Vi hjälper till med inhämtning och kontroll av bonusdatan, beräkning och redovisning av bonusutfallet, framtagande av godkännande underlag samt kommunikationsmaterial och bonusbrev till chefer och medarbetare.

Vi kan även erbjuda ett systemstöd för bonusprogram.

LÖNEKARTLÄGGNING

Vi kan spara tid för HR i lönekartläggningsarbetet och hjälpa till med att upptäcka osakliga löneskillnader.

Vi tar fram analysunderlag och rekommendationer om åtgärder som HR och fackliga företrädarna kan samverka kring. Vi har ett lönekartläggningsverktyg för att effektivisera analysarbetet, använder ni dessutom vårt lönerevisionsverktyg kan ni i lönerevisionen kommunicera till chefen om beslutade åtgärder. På så vis får ni en integrerad process av lönekartläggning och lönerevision som förenklar genomförande och uppföljning av beslutade åtgärder.

LÄS MER OM HUR DET FUNKAR

ARBETSVÄRDERING

Arbetsvärderingen utgör ofta en grund i lönesättningen och vid lönekartläggningsarbetet.

Vi har erfarenhet av alla stora arbetsvärderingssystemen som finns på marknaden. Vi hjälper till med att utvärdera er befintliga arbetsvärderingsmetodik och ger förslag på ev. förbättringar. Saknar ni metoder för arbetsvärdering hjälper vi till med att implementera ett arbetsvärderingssystem hos er. Vi kan även ta hand om det löpande arbetet med er jobbstruktur och införa rutiner för att hålla jobbstrukturen aktuell och uppdaterad. Vi säkerställer också att er arbetsvärdering kan användas för inhämtning av marknadslönedata från olika leverantörer.

Vi kommer gärna med förslag på en jobbarkitektur som synliggör karriär- och utvecklingsmöjligheter för era medarbetare.

STÖD TILL C&B FÖR ENSKILD AKTIVITET

Behöver C&B tillfällig förstärkning kring specifik aktivitet kan ni lägga ut detta hos oss.
Exempelvis kan vi ta hand om lönerevisionsprocessen och hanteringen kring denna, eller om det pågår större projekt och att ni behöver stöd i det dagliga arbetet under projektets gång kan vi hjälpa till med detta.

C&B ANALYS

För att dels säkerställa att ert C&B erbjudande är marknadsmässigt, dels för att få en god kostnadskontroll på utvecklingen av löner och förmåner, kan vi göra kontinuerliga mätningar och uppföljningar.

Vi tar fram nyckeltal inom C&B området som ni vill följa och bevaka. Vi återrapporter era nyckeltal löpande. Vi hjälper även till med den årliga inrapporteringen av lönedata och inhämtning av årlig lönestatisitk samt upprättande av lönespann.

Om ni inte använder er av marknadslönedata , kan vi vara behjälpliga vid en upphandling av marknadslönedata.

FÖRMÅNS- OCH PENSIONSHANTERING

Vi tar hand om er löpande administration, drift och utveckling av era förmåner och pensioner*. Exempelvis kan vi kartlägga ert befintliga förmåns- och pensionsprogram och jämföra mot marknaden. Vi går igenom era kommunikationskanaler till era medarbetare och ser över de administrativa rutinerna. Om ni vill upphandla nya förmåner och pensionslösningar kan vi hjälpa till och utvärdera olika aktörer och vara er kontaktperson mot leverantörerna. Ni kan nyttja vår C&B kunskapsdatabas för att kommunicera och informera om era förmåner och pensionsplaner till era medarbetare.

*Pensionshantering innebär administration av era pensionsplaner och enklare form av information och implementering av pensionslösningar. Vi erbjuder inga rådgivningstjänster men vi kan vara er kontaktperson mot pensionsleverantörer och ev mäklare.

BELÖNINGSSTRATEGIER

Vi kan bistå med strategisk rådgivning kring belöningsstrukturer.

Behöver ni stöd eller alternativa förslag på vilka belöningskomponenter som ska erbjudas inom verksamheten och hur dessa kan hjälpa till att styra mot verksamhetens mål, kan vi vara behjälpliga. Vi bevakar trender inom C&B och kommer med förslag på hur ert belöningsprogram kan förstärkas och vara attraktivt.

Vi kan hjälpa er med att ta fram policys, riktlinjer och vägledningar för hur ni vill att er belöningspolitik ska bedrivas inom företaget och hjälpa till med implementeringen och utbildning av HR, chefer och medarbetare.

RÅDGIVNING KRING PROCESS OCH METODUTVECKLING INOM C&B IT SYSTEM

Vill ni få rådgivning av hur ni kan utveckla era C&B processer och metoder, delar vi gärna med oss av vår kunskap och erfarenheter.

Genom åren har vi haft flera kunduppdrag inom C&B området, vilket gett oss särskild kompetens om system, processer och det operativa C&B arbetet.

Vi har stor erfarenhet av C&B och vet vilka utmaningar som finns, förutsättningarna för ett önskat resultat och vilka fallgropar man ska undvika.

EXECUTIVE COMPENSATION

Vi erbjuder rådgivning inom Executive Compensation, där vi kan arbeta direkt mot styrelse och ledningsgruppen, t ex vid framtagning av ersättningspaket. Vi hjäper till med att genomföra relevanta marknadsjämförelser av det totala ersättningspaketet och kan komma med förslag på upplägg av ersättningskomponenter.

UTLANDSANSTÄLLNINGAR

International Mobility - Hantering av expatriater och inpatriater

Vi erbjuder operativt stöd kring hantering av era expatriater och inpatriater när det gäller belöningsstrukturer och framtagande av ersättnings- och försäkringspaket.

Vi kan agera som er kontaktperson mot er löneadministration och leverantörer i skattefrågeställningar.

C&B KOMPLETT

För er som har behov av löpande stöd i arbetet med löner och förmåner men inte har för avsikt att tillsätta en egen C&B resurs eller om ni har en vakans och behöver en interimlösning.

Vi kan hantera hela ert arbete med C&B, från administration till operativt och strategiskt arbete, eller delar av det enligt ert önskemål. Genom C&B komplett får ni en C&B enhet utan att behöva anställa. I erbjudandet kan även systemlösningar ingå för exempelvis, lönerevision, lönekartläggning, bonus och liknande processer.

Vi erbjuder allt från molntjänster till lokala installationer. Vi har ett eget IT Team som kan hjälpa er med detta.

Vill ni boka ett möte med oss ?